Lietuvos metodistų bažnyčia, įkurta tikėjimu Jėzumi Kristumi, išpažįsta, kad:

– Visas Šventasis Raštas yra įkvėpta Dievo valios žinia.

–  Šventas Raštas yra Dievo Žodis žmogaus tikėjimui ir gyvenimui.

– Dievo žodis yra metodistų doktrinos ir etikos formulavimo pagrindas ir norma.

– Kristus įsteigė du sakramentus: Krikštą ir Viešpaties vakarienę.

– Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu krikštijami vaikai ir suaugusieji, anksčiau nekrikštyti kitoje Bažnyčioje.

– Viešpaties Vakarienės (Eucharistijos) sakramentas pagal Kristaus įsakymą teikiamas abiem formomis – duona ir vynu.

– Tik Triasmeniam Dievui tenka garbė ir šlovė. Visi kiti kultai – gamtos, žmogaus, jo kūrinių – neturėtų vykti Jėzaus Kristaus bažnyčioje.

– Bendra išpažintis ir Dievo malonės skelbimas visiems atgailaujantiems yra laikomi Dievo valios išraiška.

– Žmogus išganomas tik per tikėjimą malone taip kaip parašyta, „Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana” (Ef 2,8) ir yra pavaldus nuolatiniam Dievo malonės veikimui: išankstinei, išteisinančiai ir šventinančiai malonei.

Bažnyčioje praktikuojamos malonės priemonės:

- Biblijos studijos,

- malda,

- atgaila,

- susitaikymas su Dievu,

- pasninkas.

Žmogus, išteisintas iš malonės tikėjimu, gali patirti išganymo užtikrintumą, nes Dievo Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai (Rom 8,16). Išteisintas tikintysis įžengė į dvasinio augimo kelią ir turėtų eiti meilės tobulumo link, šventumo link, be kurio niekas nematys Dievo. Pagrindinės mūsų Bažnyčios tiesos išreiškiamos tikėjimo išpažinimuose, kurie sudaro bendrą krikščionybės gėrį.

Biblinį Bažnyčios mokymą išreiškia:

- 44 doktrininiai Džono Veslio pamokslai

- Naujojo Testamento komentarai

- 25 tikėjimo straipsniai