Tarnystės pradžia

Džonas Veslis yra metodizmo, evangelinio judėjimo Anglikonų Bažnyčioje, pradininkas. Džonas Veslis gimė 1703 m. birželio 17 d. Epvorte (Linkolnšyras), Anglikonų Bažnyčios kunigo namuose.

Jam dar nebuvo šešerių metų, kai 1709 m. vasario 9 d. naktį užsidegė Epvorto klebonija. Visi išbėgo į lauką ir motina skaičiavo vaikus, kai kažkas antro aukšto lange pamatė Džoną. Žmonės puolė jo gelbėti. Vos tik jį nuleido ant žemės, stogas įgriuvo. Motina, apkabinusi Džoną, pasakė: „Džonas buvo šakelė, išgelbėta iš ugnies“. Jau tuomet Džonas turėjo ypatingą Dievo apsaugą.

Džonas Veslis užaugo neramioje visuomenėje, kuriai būdingos socialinės ir dvasinės kančios. Naujoji darbo klasė buvo išnaudojama, pavyzdžiui, vaikų darbas buvo įprasta. Trūko sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų. Gyvenimas buvo sunkus ir dėl to žmonės buvo žiaurūs, smarkiai padaugėjo smurto ir nusikalstamumo. Krikščionybė nebebuvo stipri, moralinė ir dvasinė jėga.

1720 m. birželio mėn. Džonas įstojo į Kristaus Bažnyčios koledžą Oksforde. Penkerius metus jis gyveno įprastą studentų gyvenimą, kartu atsidėdamas senovės kalbų ir filosofijos studijoms. 1725 m. jis nusprendė pertvarkyti savo gyvenimą, organizuoti jį pagal griežtą tvarkaraštį, atsiduoti pamaldumui. Tų pačių metų rugsėjo mėn. jis buvo įšventintas Anglikonų Bažnyčios diakonu ir užsiėmė sielovada.

1726 m. paskirtas Linkolno koledžo Oksforde profesoriumi. Keturiolika mėnesių patarnavęs vikaru kartu su sergančiu tėvu, grįžo į Oksfordą. Su savo broliu Čarlzu ir keliais draugais jis įkūrė „Šventąjį klubą“ Oksfordo universitete. Kadangi „Šventojo klubo“ nariai gyveno labai metodiškai, jie pradėti vadinti „Metodistais“. Jie dažnai bendravo tarpusavyje, lankė ligonius, vargšus, kalinius, atidžiai studijuodavo Raštus, meldėsi.

1728 m. rugsėjo 22 d. Džonas Veslis buvo įšventintas į Anglikonų Bažnyčios kunigus.

1735 m. Džonas kartu su broliu Čarlzu išvyksta į misiją Džordžijoje (JAV), globojami Evangelijos skleidimo draugijos. Čarlzas ten praleido septynis mėnesius. Džonas paliko Ameriką 1737 m. pabaigoje. Patirtis nuvylė. Įsitikinęs, kad nesugebėjo atlikti savo funkcijų, jis grįžo į Angliją. Tačiau per šią kelionę ir grįžęs į Londoną, Džonas Veslis susipažino su Moravijos broliais, kurie padėjo jam naujai pažvelgti į tikėjimą. Jie sakė, kad jis turi nustoti kovoti, kad būtų išgelbėtas. Būtinas tikėjimas vien Jėzumi Kristumi, kaip Gelbėtoju.

Atsivertimas

Kai Veslis pagaliau nustojo kovoti, kad būtų išgelbėtas ir pasidavė Dievo vedimui, jis gavo išganymo dovaną. Mažame susitikime Londone, Aldersgeito gatvėje, 1738 m. gegužės 24 d., buvo garsiai perskaitytas Liuterio įvadas į Laišką Romiečiams. Džonas Veslis patyrė visiškai naują gyvenimą. Tą dieną jis pajautė užtikrintumą, kad Kristus išgelbėjo jį, per šį tikrąjį atsivertimą jis visiškai atsidavė Dievui. Jis rašė savo dienoraštyje: „Pajaučiau, kad mano širdis pasidarė keistai šilta. Jaučiau, kad pasitikiu Kristumi, kad išgelbėjimas tik per Jėzų Kristų, ir staiga įsitikinau, kad jis mirė už mano nuodėmes, taip, mano, ir kad jis išgelbėjo mane nuo nuodėmės ir mirties įstatymo.”

Tai nebuvo griežtai intelektualus dogmų patvirtinimas, bet gyvas tikėjimas, tikėjimas, kilęs iš širdies. Biblija šį perversmą vadina „atsivertimu“ arba „atgimimu iš aukšto“.

Evangelisto tarnystė

Džonas Veslis pradeda evangelisto tarnystę. Nuo 1738 m. jis išpažino gyvą tikėjimą, kur tik turėjo galimybę. Labai greitai Veslis susidūrė su priešiškumu iš Anglikonų Bažnyčios, kuri nepriėmė tokios jo tarnystės. Nebegalėdamas pamokslauti bažnyčiose, jis kreipėsi į minias po atviru dangumi. Jie mielai klausėsi pamokslavimo apie išgelbėjimą tikėjimu ir visų išganymą. Su keliais studijų kolegomis jis keliavo po Angliją skelbdamas Evangeliją.

Pamokslavimas sukėlė minios susidomėjimą tiek, kad buvo ieškoma pavadinimo šiam reiškiniui ir vėl išryškėjo senasis „metodistų“ pavadinimas. Tačiau reikia pažymėti, kad yra skirtumas tarp buvusios studentų grupės legalistinio pamaldumo ir šio gyvojo tikėjimo skelbimo, remiantis Evangelija.

Iš pradžių abu broliai, Džonas ir Čarlzas, keliavo tarp Londono ir Bristolio. 1742 m. Džonas išvyko į Niukaslį; iki savo mirties 1791 m. visoje Anglijoje jis tarnavo keliaudamas, įveikdamas 6–8000 km atstumus per metus. Per gyvenimą pasakė daugiau nei 40 tūkst. pamokslų.

Jis taip pat vyko į Airiją ir Škotiją, jau neminint kelių trumpų kelionių į žemyną. Anglikonų Bažnyčiai tokia tarnystė nepatiko, o Džonas Veslis atsakė: „Visas pasaulis yra mano parapija. Bet kurioje pasaulio vietoje, kurioje atsidūriau, mano teisė ir griežta pareiga yra paskelbti visiems, kurie nori išgirsti mane, apie Gerąją išganymo Naujieną.“

Džonas Veslis nevykdė klebono pareigų, bet iki pat savo gyvenimo pabaigos liko Anglikonų Bažnyčios kunigu.

Pamaldumas

Labai daug giedama. Čarlzas Veslis per savo gyvenimą sukūrė tūkstančius giesmių. Daugiausia dėmesio skiriama tikinčiojo atsivertimui ir šventėjimui. Pasauliečiai vaidina svarbų vaidmenį evangelizuojant, pamokslaujant ir mokant.

Pirmieji metodistai jungėsi į grupes, kurios vadinosi bendruomenėmis ir klasių susitikimais. Jos rinkdavosi vieną kartą per savaitę Biblijos studijoms, maldoms ir pamokslavimui.

Metodistai Bibliją laiko autoritetu tikėjimui ir gyvenimui. Išgelbėjimą per Jėzų žmogus turi priimti kaip asmeninę dovaną. Krikščioniškasis gyvenimas yra tikėjimas, kuris virsta veiksmais, kad krikščioniškasis gyvenimas duotų vaisių.

Metodistų Bažnyčia pabrėžia asmeninį širdies ryšį su Dievu, kuris atsispindi asmeninėje maldoje ir dalyvavimu bendruomenės pamaldose.

Viena iš dominuojančių Veslio teologijos temų yra malonė: Dievo malonė, skirta visiems žmonėms, be išlygų, kad ir kas jie būtų, kaip naujo gyvenimo pasiūlymas. Šį Dievo pasiūlymą žmonės turi priimti ir į jį reaguoti tikėjimu.

Pirmoji konferencija (Sinodas)

Jis įkūrė koplyčias ten, kur iškilo poreikis; 1739 m. Bristolyje; vėliau Londone, senoje patrankų liejykloje. Būtent šioje liejykloje 1744 m. birželio 25–30 d. vyko susitikimas, laikomas pirmuoju metodistų Sinodu.

Džonas Veslis veikė kaip vyskupas Jungtinių Valstijų Bažnyčių atžvilgiu: įšventino superintendentą ir du kunigus tarnauti buvusioms Britanijos kolonijoms (1784 m.)

Švietimas, socialinės tarnystės ir leidyba

Veslio iniciatyva gimė švietimo, misionierių, Biblijos skleidimo draugijos, taip pat kovos su vergija grupės, socialinių reformų judėjimai, jis steigė mokyklas ir prieglaudas.

Tikėjimas ir darbai būtini visam krikščionių gyvenimui, todėl metodistai rūpinosi vargšais, kaliniais, našlėmis ir našlaičiais. Jie rūpinosi ištaisyti socialinę neteisybę, viena iš jų - panaikinti vergiją.

Veslis padarė įtaką kalėjimų reformai ir, įkvėpti Suzanos Vesli, pelnė švietimo pradininkų reputaciją.

Džonas Veslis parašė ir redagavo apie 400 publikacijų. Jis taip pat rašė apie politiką, muziką, santuoką, vergovę ir mediciną.

Metodistai buvo skatinami stengtis gerinti kitų gyvenimą. Džonas Veslis juos ragino: „Daryk gera. Visomis priemonėmis, kuriomis gali. Visais būdais, kuriais gali. Visose vietose, kuriose gali. Visiems žmonėms, kuriems gali. Ir taip ilgai, kaip tik gali.“