Tiktai jūsų elgesys tebūna vertas Kristaus Evangelijos, kad atvykęs matyčiau, o jei neatvyksiu – išgirsčiau, kad gyvenate vienoje dvasioje, viena siela kartu kovojate už Evangelijos tikėjimą ir niekuo nesiduodate priešininkų išgąsdinami. Jiems tai žlugimo ženklas, o jums – išgelbėjimo, ir jis Dievo duotas. Nes jums duota dėl Kristaus ne tik Jį tikėti, bet ir dėl Jo kentėti, kovojant tokią pat kovą, kokią matėte mane kovojant ir apie kokią dabar girdite, jog aš kovoju. Laiškas Filipiečiams 1, 27-30

Kiekvienas žmogus turi laisvą valią rinktis. Žmogus gali elgtis taip, kaip jis nori ir kaip jis pasirenka. Tačiau mes turime laikytis įstatymų ir taisyklių. Gyvendamas vienoje ar kitoje valstybėje, ar visuomenėje, žmogus turi laikytis taisyklių. Mūsų norai ne visada sutampa su taisyklių reikalavimais. Taisyklės reguliuoja viešąją tvarką. Taigi Dievas mums davė savo įstatymus. Ir tikėdami Viešpačiu mes priimame Dievo įstatymus kaip aukščiausius įstatymus. Dalyvaudami Viešpaties kančioje dalyvausime ir Viešpaties šlovėje. Evangelijos žinia yra ta, kad žmonės gyveno nuodėmėje, bet Jėzus atėjo juos išlaisvinti iš nuodėmės. Kaip žmonės išgirsta apie išgelbėjimą?

Išgelbėjimas nėra perduodamas per dokumentą ir ne iš rankos į ranką. Išgelbėjimas perduodamas per Šventosios Dvasios veiksmus, per tikinčiųjų gyvenimą. Šventoji Dvasia dirba krikščionyse, kurie meldžiasi ir tarnauja Dievui, ir kurių elgesys atspindi Dievo meilę bei Dievo šventumą, teisingumą ir gailestingumą.

Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje, mus išrinkdamas Jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti meile Jo akivaizdoje. Efeziečiams 1, 3-4

Izraelitai laukė išlaisvintojo, Mesijo. Žmonės matė iš Jėzaus elgesio Mesijo veikimą. Vėliau jie suprato, kad Jėzus yra Mesijas. Buvo žmonių, kurie nenorėjo Jo priimti. Tikintieji į Jėzų nesuprato, kodėl Jėzus nesuplanavo kovos veiksmų ir nepradėjo partizaniško judėjimo. Jėzus elgėsi pagal dangaus karalystės reikalavimus. Jėzaus mokiniai elgėsi pagal dangaus karalystės reikalavimus ne tik sekmadieniais ar per atostogas, bet kasdien. Jei mes esame tikintieji tik sekmadieniais, tada mes vadovaujamės žmogaus standartais. Jei mes visada norime būti paklusnūs Dievui, mes elgiamės pagal dangaus pašaukimą.

Susirinkusieji paklausė Jį: „Viešpatie, gal Tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ Jis jiems tarė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo valdžia. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių“. Apaštalų darbai 1, 6-8

Izraelitai labai laukė savo karalystės ir jos šlovės. Gal jie nuoširdžiai norėjo, kad visos kitos tautos matytų, jog jie yra Dievo tauta. Jie netgi turėjo Zelotų judėjimą, kai vyras visada nešiodavosi peilį ar kardą, kad nužudytų romėną. Žydai nesuprato, kad Dievas nori atkurti Savo karalystę ir surinkti visas tautas Sau. Dievas nori, kad visos tautos būtų užpildytos Jo šlove. Jėzus nereikalavo iš savo mokinių kerštauti, žudyti arba griauti. Jėzus reikalauja, kad mūsų elgesys atitiktų Kristaus Evangeliją.

Kaip mes gyvename pagal Kristaus Evangeliją? Koks yra mūsų kasdienis elgesys namuose, bažnyčioje, darbe? Ar mūsų žodžiai atitinka Evangeliją? Ar iš mūsų santykių matoma Dievo meilė? Kas yra gyvenimas pagal Kristaus Evangeliją? Yra toks posakis: Gyvenk taip, kaip skelbi! Kiek metų mes einame į bažnyčią? Kiek metų mes skaitome Bibliją ir meldžiamės? Mes keičiamės tiek, kiek mes meldžiamės ir vykdome Dievo valią. Per laiką, pasikeičia mūsų elgesys ir kalba.

Dievas davė mums Savo meilę, Jėzų Kristų, Šventąją Dvasią, Žodį, ir Bažnyčią. Ką mes darome su tomis dovanomis savo gyvenime? Mes gyvename Dievui per Jėzų Kristų, mes gyvename pagal Dievo Žodį. Kai žmonės pamato ir išgirsta Evangeliją mūsų gyvenime, tada mes gyvename pagal Kristaus Evangeliją.

Apaštalas Paulius ragina melstis ir gerai elgtis. Filipo mieste bažnyčioje buvo mokytojai, kurie klaidingai teigė, kad kiekvienas gali gyventi taip, kaip nori. Jei kiekvienas gyvens kaip jis nori, tada Kristaus Evangelija ir Dievo Žodis nebus girdimi. Mes esame pašaukti daryti tik tai tą, ko Dievas nori. Mes kalbame tik tai tą, ką Jėzus įsakė mums kalbėti ir tik tada mes skelbiame Evangeliją. Tik tada, kai bendraujame su Dievu, meldžiamės ir gyvename pagal Dievo Žodį, mes esame verti Kristaus Evangelijos! Kaip jūs bendraujate su Dievu? Aš mėgstu melstis anksti ryte. Kai kurie žmonės mėgsta melstis ir skaityti Bibliją naktį. Svarbu yra tai, kad jūs meldžiatės ir skaitote Bibliją. Ir iš bendravimo su Dievu jūs gaunate stiprybę ir protą, kaip teisingai elgtis.    

Tepripildo Dievas mus Savo Šventąja Dvasia. Amen.

Kun. Andrus Kask