„Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir atskleistas laikų pabaigoje jums, per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę; todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą.“ 1 Petro 1,18-21

Mes per Didžiąją savaitę dvasioje žengiame ant Golgotos kalno. Ten pažvelgsime į didžiausią įvykį, kaip Viešpats Jėzus Kristus kentėjo ir mirė. Šią savaitę visa krikščionybė kalba ir mena Jėzų, už mus mirštantį ant Golgotos, per kurį mes turime išganymą. Ir mes klausime visi: Kodėl jis ten kenčia ir miršta? Turime gerai suprasti – mes esame per tai atpirkti ir gavę laisvę.

Kai Jėzus mirė, jis sakė: “Atlikta!“ Tai mums reiškia: jūs esate atpirkti nuo pražūties per Jėzaus Kristaus kraują, per šio nekalto avinėlio kraują. Jėzaus Kristaus atpirkimo darbas per jo mirtį nebuvo uždelstas, bet per jį visas pasaulis nuvestas į laimę. To nei joks žmogus, nei angelas atlikti negalėjo. Nuo pirmos iki paskutinės akimirkos jis savo elgesiu buvo be klaidų, dėl žmonijos, o ir dėl paties velnio. Dangus tau dabar atidarytas, o ar tu žinai kodėl? Todėl, kad Jėzus už tave kentėjo, mirė, prisikėlė ir dangun užžengė.

Jūs esate atpirkti brangiu Jėzaus Kristaus krauju. Atpirkti. Bet nuo ko? Nuo nuodėmių kaltės ir nuodėmių galios. Mes privalome išsivaduoti iš nuodėmės, nes ji mus surištus nelaisvėje laiko. Mes kiekvienas esame kaltininkai Dievo akyse ir privalome atitaisyti tai, ką mes savo nuodėmėmis sugadinome. Mes savo nuodėmėmis įžeidėm Dievo garbę. Atkartok visas savo gyvenimo dienas ir metus, ir tu rasi, kokia labai didi yra tavo kaltė. Kas dieviškoje šviesoje savo kaltes išpažįsta ir iš tikrųjų nori nuo jų išsilaisvinti, tas supras, kad jis pats ir savo paties jėgomis to negali pasiekti.

Bet vienas tą galią turi, už visą žmoniją tai atlikti – Viešpats ir Išganytojas Jėzus Kristus, Dievo nekaltas avinėlis. Jis iš meilės už viso pasaulio nuodėmininkų nuodėmes kaltę ant savęs ėmė, ir papeiktas ant medžio buvo pakabintas. Tai buvo užmokestis už viso pasaulio nuodėmes. Ir dabar kiekvienas gali atleidimą nuo visų nuodėmių gauti, kas tik kaltininku jaučias ir mato, kad jis pats vienas nuo jų išsigelbėti negali. Kas tik prie nukryžiuotojo Jėzaus ateina ir tiki Jį kaip savo užtarėją ir galingos širdies tarpininką, tas atranda laisvę nuo visų kalčių ir nuodėmių, kurios lig šiolei jį vergu darė. Todėl negana, kad tu atleidimą turi ir laisvę nuo nuodėmių jėgos tu turi įgyti, o tą tegali vien Jėzus Kristus per jo mirtį ir kraujo praliejimą tau duoti. Kiekviena nuodėmė turi savo gyvybės nervą tavo širdyje ir valioje, o šito nervo gyvybę sunaikino Jėzaus mirtis. Jis  už visus numirė, kad mes daugiau ne sau, ne nuodėmėms, bet Jėzui gyventume. Per jo mirtį ir mūsų nuodėmių galia numarinta.

Kokia tavo mintis, tokia ir tavo viltis. Tavo tikėjimas negyvas ir netikras, jei tu tikėsi nuodėmių atleidimu, bet ir toliau gyvensi nuodėmėse. Per gyvą tikėjimą, Jėzaus kraujo galią, patirsite Jėzų naujame gyvenime, atsisakydami pasaulio ir savęs, jo kryžių ant savęs imdami, vien Tam gyvendami, kuris už jus numiręs. O jei tu ir šitą Gavėnios laiką Jėzaus troškimą ir šaukimą dėl tavo nuodėmių girdėjai, tačiau sename nuodėmių lizde pasilieki, tai tavo tikėjimas negyvas ir netikras. Jei nepajautei skausmo ir atgailos dėl savo nuodėmių, nepajautei ir išganančios bei išlaisvinančios Jėzaus kraujo galios.

Dėl tavęs Jėzus atėjo ir kaip tylus ėriukas buvo paaukotas. Tu buvai tas, dėl kurio Dievas Tėvas savo sūnaus nepagailėjo, bet Jį už tave atidavė. Todėl tau šiandien aiškiai sakoma: tu esi atpirktas Jėzaus Kristaus krauju. Ką tu turi iš to? Per Jėzų mes atpirkti nuo pražūties, nuo kalčių ir nuo nuodėmių galios mes gyvą viltį išganyme turime ir galime Dievą savo mielu tėvu vadinti. Tėvas mus kaip savo vaikus veda, mokina, aprūpina, saugoja ir savo amžinon tėvynėn parveda, kur amžinai pas jį būsime džiaugsme ir išganyme, Jėzaus Kristaus draugystėje.

Pagal Joną Tautoraitį. Krikščionystės sargas, 1925 m. balandis-gegužė, Nr. 3