Pradedant nagrinėti Jėzaus mirties ant kryžiaus priežastis ir tikslus, tinkamiausia būtų pradėti nuo visiems, kurie skaito Šventąjį Raštą, esminių eilučių, kurios yra Evangelijoje pagal Joną (3 skyrius, 16-17 eilutės).

Šios dvi, o ypač pirmoji eilutė mums visiems rodo į senai Kūrėjo numatytą planą išgelbėti žmoniją iš pasmerkimo į pražūtį, kurį žmogus užsitraukė nepaklusdamas Dievo valiai, kai dar tebegyveno Edeno sode. Todėl Dievas, kaip sako Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 16 ir 17 eilutės, mylėdamas žmones, „atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas“. Jei nuosekliai stebėtume šį Kūrėjo išgelbėjimo planą, tai galime pastebėti, kad Dievas šį planą pradeda įgyvendinti jau netrukus po Adomo kritimo, ir kad Kūrėjas po šėtono klastos neatsiduria beviltiškoje padėtyje, bet pas Dievą jau yra planas, kaip išgelbėti ir susigrąžinti žmogų. Pradžios knygoje yra aprašoma istorija, kaip Dievas išsirenka sau vyrą, per kurį pradeda įgyvendinti žmonijos išgelbėjimo planą. Kai Dievas pašaukia šį žmogų, pradžioje jo vardas buvo Abromas ir Dievas jį išskiria iš jo šeimos, giminės ir iš visos žmonijos duodamas jam pažadą. „Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia, ir tavyje bus palaimintos visos žemės giminės„ (Pradžios knyga 12:3). Šis pažadas nusitęsia per visą Senąjį Testamentą iki mūsų laikų ir tai skelbia kitos jame esančios eilutės:

Pradžios knyga 2:3; 26:4; 28:14; 49:10; 49:24. Pakartotino Įstatymo knyga 18:15; 18:18. Rūtos knyga 4:11. 1 Samuelio 2:35. 2 Samuelio 7:12; 7:14; 7:16. 1 Kronikų 17:12-14. Psalmė 89:33-37. Psalmė 132:17. Patarlių knyga 30:4. Izaijo 1:1-2. Jeremijo 31:31-34. Michėjo 5:4.

Stebint Senojo Testamento įvykius, randame Pradžios knygoje, kur Dievas, pakeitęs Abromui vardą į Abraomą, tęsia savo pažadą, sakydamas: „Ar aš slėpsiu, ką ketinu daryti? Juk Abraomas tikrai taps didele ir galinga tauta, jame bus palaimintos visos žemės tautos (Pradžios knyga18:17-19).

Šis Dievo išgelbėjimo planas randamas ir Išėjimo knygoje, kai Mozė iškėlė žaltį, kad kai žmogų įgeldavo gyvatė, pažvelgus į Mozės iškeltąjį nemirtų, bet būtų gyvas. Mums primena ir apaštalas Jonas, prieš užrašydamas garsiąją Evangelijos eilutę (Jono 3:16). Prieš tai jis rašo tame pačiame trečiajame Evangelijos skyriuje 14-15 eilutėse: „Kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“. Izaijas mums atveria Kūrėjo iš anksto mums numatytąjį išgelbėjimo planą per savo sūnaus auką už mus: Izaijo 53 skyriuje nuo 3 eilutės parašyta: Jis nešė mūsų negalias, sau pasiėmė mūsų skausmus, buvo sužeistas už mūsų kaltes, sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo, jo žaizdomis esame išgydyti. Viešpats ant jo uždėjo visus mūsų nusikaltimus. To paties skyriaus 11 eilutė sako: Per savo pažeminimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus. Toliau 12 eilutėje parašyta: „Jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusidėjėlių, jis nešė daugelio nuodėmes ir užtarė nusidėjėlius“.

Skaitant Jobo knygos 16 skyriaus 21 eilutę iš tiesų darosi gaila šio žmogaus jo nelaimėje, nes jis tuo metu dar nežino dieviškojo išgelbėjimo plano, apie kurį kalba Izaijas.

Praktiškai visas Senasis Testamentas mus veda į gelbstinčio Dievo planą ir atėjus Jo sūnui Jėzui į žemę, mes matome tai, kas buvo mums paruošta Kūrėjo gyvenantiems paskutiniaisiais laikais. Naujasis Testamentas mus supažindina su Jėzumi – Gelbėtoju, kurio laukė ir apie kurį pranašavo pranašai, gyvenę iki naujosios sandoros laikų. Apie kurį ir rašo Malachijas 3 skyriaus 1 eilutėje.

Pažvelkime, ką apie save sako Jėzus, šis Dievo plano pasiuntinys – Jėzus Kristus – Pateptasis. (Mato 20:28; Romiečiams 5:15,16,19). Jėzus, matydamas mokinių varžymąsi tarpusavyje pasakė: „Žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Morkaus 10:45). Per paskutinę vakarienę Jėzus skelbia Naująją Sandorą per jo mirtį ant kryžiaus. „Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas. Po to paėmė taurę, padėkojo ir davė jiems, tardamas: Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti“ (Mato 26:26-28). Tie patys Jėzaus žodžiai užrašyti ir Evangelijoje pagal Morkų 14 skyriaus 22-24 eilutėse, Evangelijoje pagal Luką 22 skyriaus 19-20, 37 eilutėse. Evangelistas Lukas 24 skyriuje nuo 25 eilutės rašo, kad prikeltas Jėzus pasirodo dviems mokiniams, einantiems keliu ir besikalbantiems jiems pasako: „O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi ne taip turėjo Kristus kentėti ir įeiti į savo šlovę?“ Ir toliau, 24 skyriuje nuo 46 eilutės randame tokius Jėzaus pasakytus žodžius: Parašyta, kad Kristus (Pateptasis) kentės ir trečiąją dieną prisikels iš numirusiųjų. 47 eilutė sako labai svarbius  žodžius: „Ir pradedant nuo Jeruzalės Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmių atleidimas“.

Apaštalas Jonas yra užrašęs Evangelijoje Jono krikštytojo žodžius: „Štai dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“ (Jono 1:29). „Aš esu gyvoji Duona. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas, kurį Aš atiduodu už pasaulio gyvybę“ (Jono 6:51; Hebrajams 9:12; Hebrajams 10:10; Hebrajams 13:12) Toliau Evangelijoje pagal Joną 10:11 rašoma: „Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę“. Jono Evangelijos 12 skyriaus 32 eilutė sako: „O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs“. Dar vieni iš labai mums svarbių Jėzaus pasakytų žodžių, susijusiu su jo kūniška mirtimi, yra Evangelijoje pagal Joną 14 skyriuje 1-3 eilutėse: „Tenebūkštauja jūsų širdys! Tikėkite Dievą – Tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, būčiau jums nesakęs. Einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten kur ir aš.“ Dar vienas labai svarbus Jėzaus pažadas, susijęs su jo kūno mirtimi, yra pažadas atsiųsti mums Šventąją Dvasią. Apie tai mums yra rašoma Evangelijoje pagal Joną 14 skyriaus 16 eilutėje.

Galime sakyti, kad pakankamai randame parašyta apie Jėzaus mirties priežastis dieviškajame išgelbėjimo plane. Žinoma, dar yra Apaštalų darbų knyga ir kiti apaštalų laiškai, kuriuose atkartojamas Dievo planas mūsų išgelbėjimui ir taip pat Apreiškimas Jonui, kur mūsų Viešpats ir gelbėtojas atskleidžia savo tarnui paskutiniųjų laikų įvykius iki kol pasirodys mūsų Išganytojas.

Petras Špinkis