Mes visi turime tėvus. Jie nėra tobuli ir pagal žmogiškąją prigimtį neišvengia klaidų, bet jie mums reikalingi nuo gimimo iki gyvenimo pabaigos. Jų dėka mes augame, stengiamės pažinti supantį pasaulį, mokomės atskirti gėrį nuo blogio, tobulėti. Tėvai myli, saugo, globoja savo vaikus, visada džiaugiasi jų sėkme ir liūdi dėl jų klaidų ir nesėkmių.

O kaip galėtume apibūdinti Dievo Tėvo meilę?

Pradžios knygoje ryškiai atsiskleidžia Dievo Tėvo, Sutvėrėjo, Pasaulio Kūrėjo vaidmuo. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. 33 psalmės 9 eilutė sako: ,,Juk jis tarė, ir pasaulis pasidarė, jis įsakė, ir visa atsirado“.

Dievo Tėvo Kūrėjo vaidmuo išryškėja ir Evangelijoje pagal Joną: ,,Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą ir Žodis buvo Dievas“ (Jono 1:1).

Dievas Tėvas duoda žmogui įstatus,  moko pasirinkti teisingą kelią. ,,Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume - džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje - amžina linksmybė“ (Psalmė 16:11).

Dievas saugo gyvybę, suteikia stiprybę, gina nuo priešų. „Viešpats - mano Uola, mano tvirtovė, mano gelbėtojas. Mano Dievas - mano Uola, kur randu pastogę, mano skydas ir mano išganymo jėga, mano pilis!“ (Psalmė 18:3).

,,Viešpaties Įstatymas tobulas, jis atnaujina gyvastį; Viešpaties įsakai teisingi, - jie paprastus žmones padaro išmintingus. Viešpaties įstatai teisūs; jie džiugina širdį; Viešpaties įsakymas aiškus; jis teikia akims šviesos.“ (Psalmė 19:8-9)

Dievas Tėvas - mylintis ir savo meilę įrodantis, kaip Tėvas, dovanodamas savo viengimį sūnų dėl žmonijos išganymo. ,,Ir Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jono 1:14).

Dievo Tėvo dėka per Kristų mes gauname ir Šventosios Dvasios dovaną, apie kurią prabyla Jonas Krikštytojas. Jis skelbė: ,,Po manęs ateina galingesnis už mane, aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“ (Jono 1:7).

Be Dvasios neįmanoma regėti Dievo Sūnaus, be Sūnaus niekas negali prisiartinti prie Tėvo, nes Tėvo pažinimas yra per Sūnų, o Dievo Sūnus pažįstamas Šventoje Dvasioje.

Pažindami Dievą Tėvą, mes suvokiame jį kaip vienos prigimties su Kristumi ir Šventąja Dvasia, veikiantį vieningai. Ši Trejybė regima Nikėjiškame Tikėjimo išpažinime: „Tikiu į Šventą Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus“.

Vadovaujantis Evangelija mes išpažįstame vieną Dievą Tėvą, iš kurio yra visa, vieną Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir vieną Šventąją Dvasią, kurioje yra visa.

O užbaigiu 100 psalmės paskutine eilute: ,,Dėkokime Viešpačiui, nes jis geras ir jo ištikimoji meilė amžina“. Amen.

Regina Juškienė