Apaštalas Paulius sutiko Jėzų Kristų kelyje į Damaską. Paulius neplanavo susitikti su Jėzumi. Tada jo vardas buvo ne Paulius, o Saulius. Kas buvo Saulius? Saulius buvo aistringas žydų įstatymų ir tradicijų gynėjas. Saulius ne tik mėgo Mozės įstatymą, bet ir stengėsi, kad būtų laikomasi Įstatymo ir tradicijų. Kai Jėzus Kristus atėjo į žemę ir pradėjo mokyti apie dangiškus dalykus, įstatymo mokytojai Jo nepriėmė. Įstatymo mokytojai Jėzų vertino kaip priešą, konkurentą ir darė viską, kad Jėzus būtų pašalintas. Saulius, būdamas jaunas, laikėsi Įstatymo ir pradėjo persekioti tikinčiuosius.

O Saulius niokojo Bažnyčią, naršydamas po namus, tempdamas iš jų vyrus ir moteris ir siųsdamas juos į kalėjimą.“ Apaštalų darbai 8, 3

Tačiau vieną dieną, kai Saulius paprašė žydų lyderių, aukštųjų kunigų, gauti rašytinį sutikimą uždaryti į kalėjimą Kristaus tikinčiuosius, Saulius kelyje į Damaską sutiko Kristų. Ką reiškia žmogui susitikti su Kristumi? Dievo Sūnus, Atpirkėjas, kuris dėl mūsų atėjo į žemę, kad mus išgelbėtų. Jis atsiskleidė Sauliui. Žydai nekantriai laukė Mesijo. Jie gavo Dievo pažadą, kad ateis Mesijas ir išlaisvins žmones iš vergijos, ir Jis karaliaus amžinai. Kai atėjo Jėzus, daugelis Jo neatpažino ir nepripažino. „Jis atėjo pas savuosius, ir savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą.“ Jono 1, 11-12 Bet buvo žmonių, kurie Jėzų pripažino ir priėmė. Dauguma jų buvo žydai, tačiau prisijungė ir kitos tautos.

Įsivaizduokite - jūs visada tikėjote, kad Dievas egzistuoja. Visada eidavote į bažnyčią, nes taip visi visada elgėsi, taip ir buvote išmokinti. O kas būtų, jei sutiktum Jėzų? Ar jau susipažinote su Jėzumi? Kaip jūs asmeniškai susipažinote su Jėzumi? Saulius - žydas, gerai išmanantis Įstatymą ir tradicijas, visada griežtai besilaikantis Įstatymo ir tradicijų, pamatęs žmones, tikinčius Jėzumi, negalėjo to pakęsti. Jis pradeda kovoti už žydų tikėjimo išsaugojimą. Saulius eina į Damaską, kad uždarytų į kalėjimą tikinčiuosius Jėzumi.

Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad, užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ Jis klausė: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Šis atsakė: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą; tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti.“ Apaštalų darbai 9, 1-6

Susitikę su Jėzumi ir darydami tai, ką Jis sako, galime būti išgelbėti ir gauti naują Dievo gyvenimą. Ką turėčiau daryti? Tai svarbiausias klausimas Jėzui! Ką turėčiau daryti? Tai ne tik asmeninis, bet ir bendras klausimas. Asmeninis, nes Dievas tikisi asmeninio atsivertimo ir atgailos, taip pat Dievas tikisi, kad visi žmonės atgailautų: turtingi, vargšai, kilnūs, paprasti, griežtai besilaikantys Įstatymų ir tradicijų. Kokie mes esame šiandien? Ar mes žinome, kad yra Jėzus Kristus, ar Jis yra mūsų Viešpats? Tiksliau, ar mes tikime, kad Jėzus yra Viešpats? Ar Jėzus yra Viešpats mūsų gyvenime ir kasdien gyvename Jam? Jėzus klausia visų, kodėl mes negyvenome dėl Jo, Jam ir Jame? Bet Jėzus nepasakė Sauliui, kad dabar jis bus sunaikintas! Ne, Jėzus pasakė, kad tau bus sunku kovoti su Dievu. Dievas mus myli! Bus sunku kovoti prieš Dievo meilę, prieš Gelbėtoją Jėzų Kristų. Žmonių taisyklės ir tradicijos negali nei pakeisti, nei išgelbėti žmogaus. Dievas davė žmonėms įstatymą ir nors įstatymas yra tobulas, žmonės dėl nuodėmingumo ir silpnumo negalėjo jo laikytis. Saulius aistringai naikino tai, ką Dievas darė per Jėzų Kristų ir jo pasekėjus. Ir Saulius suprato, kad Jėzus yra Kristus: „Viešpatie, ką liepsi man daryti?“ O jūs paklauskite Jėzaus: Viešpatie, ką liepsi man daryti? Savo gyvenime sutinkame daug žmonių. Svarbiausia - susitikti su Jėzumi Kristumi ir daryti tai, ką Jis sako.

Daugel metų metus einančių į bažnyčią žmonių akimirką nustoja eiti į bažnyčią. Aš nežinau, kodėl. Ar meilė Dievui baigėsi, ar paprasčiausiai neapsimoka vaikščioti, tik Dievas žino. Nežinau, kaip padėti tokiems žmonėms, galiu tik melstis už juos. Kiekvienas žmogus pasirenka tai, ką jis nori daryti. Sugrįžti nėra lengva. Jūs galvojate, kaip gyventi dabar, kai nežinote, nuo ko pradėti. Ir jūs galvojate apie tai, kaip žmonės reaguos, ką pasakys. Sauliui nebuvo lengva, nes jis persekiojo Bažnyčią. Sutikęs Jėzų jis nuvyko į Damaską. Dabar jis buvo kitas žmogus. Ne iš karto žmonės juo patikėjo, ne iš karto jis buvo priimtas į tikinčiųjų gretas. Kai susitinki su Jėzumi ir darai tai, ką Jis sako, tu esi kitas žmogus, naujas žmogus.

Saulius buvo vadinamas Pauliumi, o Paulius daug nuveikė Jėzaus labui. Pasikeitė asmenybė, jis pabėgo nuo senų įpročių ir įsitikinimų, religijos, nuo seno gyvenimo būdo. Dabar jis gyveno Jėzui. Jėzus dabar gyveno Pauliaus širdyje. Paulius tikėjo Jėzumi Kristumi ir gyveno dėl Jo.

Dievas mus myli. Dievas žino, kas yra mūsų širdyje. Dievas žino, kas vyksta mūsų gyvenime. Jėzus atėjo mums suteikti naują gyvenimą. Nesvarbu, kaip mus auklėjo ar kaip mokė tradicijų, svarbu, ar sutikome Jėzų. Paulius sako, kad jis nukryžiuotas kartu su Kristumi. Nors Paulius anksčiau turėjo įstatymą, jis neteisingai aiškino įstatymą. Kadangi iš Įstatymo jis nesuprato, kad Dievas yra meilė, kad Dievas laukia asmeninių santykių, Paulius tiesiog pradėjo daryti tai, kas parašyta. Mes visą gyvenimą galime atmintinai žinoti maldas ir giesmes, tačiau tai nereiškia, kad kiekvieną dieną bendraujame su Dievu. Ne įstatymų ar tradicijų laikymasis, o asmeninis susitikimas su Dievu ir nuolatinis bendravimas su Dievu yra tikras krikščioniškas gyvenimas. Amen.

Kun. Andrus Kask