„Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys; jie bus paguosti. Palaiminti romieji; jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti Palaiminti gailestingieji; jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai; jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo; jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai". (Mato 5, 3-12)

Jei Jėzus pasakė, kas yra palaimintas, tada Jis žino, kaip tą palaiminimą pasiekti. Daugelis vejasi laimę. Žmonės eikvoja laiką, pinigus ir sveikatą, kad įsigytų laimę. Dėl to daugelis supranta, kad laimė yra laikina. Kažkas planuoja įsigyti daugiau žemės, kad kitais metais turėtų daugiau pasėlių ir taip gautų daugiau pinigų. O kažkas nori apgauti mokesčių inspekciją, tada tariamai bus laimingas. Kiekvienas žmogus turi planų. Tačiau planus reikia statydinti su Dievu. Dievas suteikia mums tinkamą sutuoktinį, tinkamą profesiją ar tinkamą veiklą. Dievas nenukreipia mūsų į nuodėmę. Tikintieji džiaugsmingai moka mokesčius, nes jie yra palaiminti. Palaiminti žmonės nesivaiko laimės. Palaiminti žmonės siekia Dievo valios ir dėkoja Dievui.

Senajame Testamente galite rasti apie 16 vietų, kur kalbama apie palaiminimą. Tai daugiausia susiję su šeimos gerove. Naujasis Testamentas daugiau kalba apie palaimą ir tai yra susiję su visais santykiais per Jėzų Kristų.

Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. (Mato 16, 15-17)

Petras negalėjo pasakyti, kad rado laimę. Jis rado daugiau, jis rado tiesą. Tiesa daro mus laisvus (Jono 8, 32). Jėzus patvirtino, kad pats Tėvas atskleidė šią tiesą Petrui. Taigi, norėdami būti palaiminti, turime žinoti tiesą ir gyventi pagal tiesą.

Laimė yra laikina, jos negalima nusipirkti. Yra net posakis: „Šiam žmogui nusišypsojo laimė!“ Arba: „Šis vyras gimė su laimės marškinėliais.“ Laimė gali būti atsitiktinė. Kartais vieni jaučiasi laimingi, o kiti kenčia. O palaimintais gali būti visi, kurie yra Kristuje. Kristus nepalieka vienų džiaugsmingų, o kitų - verkiančių. Ne! Kai žmonės siekia laimės be Dievo, be maldos, be Šventosios Dvasios vedimo, tada jie gali rasti ne laimę, o prakeikimą.

Palaiminti tie, kurie pažįsta Kristų ir seka Kristumi. Jie negimė su laimės marškinėliais. Jie gimė iš naujo. Jie nelenktyniauja, jie meldžiasi. Jie visada ieško ir pripažįsta Dievo valią. Gyvenimas Kristuje yra gyvenimas pagal Dievo žodį ir gyvenimas Šventojoje Dvasioje. O gyventi pagal Dievo Žodį ir Šventąją Dvasią yra vienintelis būdas tapti palaimintam, būti ir išlikti palaimintam.

Kas yra palaimintas? Pakrikštytas žmogus? Jėzus nesakė, kad palaiminti yra pakrikštyti. Krikšto nepakanka. Krikštas įmanomas be atgailos. Jėzus sako: „Sek paskui mane!“ Kai žmogus tiki Jėzumi ir perduoda savo gyvenimą Jėzui, tada Šventoji Dvasia gali pradėti veikti žmogaus širdyje. Bet tai yra procesas, tai yra, tam reikia laiko. Ne kiekvienas, kuris nešioja kryžių ant kaklo, yra krikščionis. Ne kiekvienas, kuris eina į bažnyčią du kartus per metus, yra krikščionis. Krikščionis vaikšto su Dievu, jis paklūsta Dievui. Bet nuo kažko reikia pradėti. Viskas prasideda nuo Jėzaus.

Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. (Jono 14, 6)

Jėzus atėjo išlaisvinti mus iš nuodėmės vergijos, išgydyti nuo priklausomybių ir sutaikyti su Dievu Tėvu. Tai yra palaiminimas. Vaikščiojimas su Jėzumi turi kainą, bet tai yra palaiminimas. Jėzus viską darė nemokamai, dovanai ir tai taip pat yra palaiminimas. Norint gauti ką nors iš Dievo, nereikia mokėti, Dievas yra dosnus. Tačiau vaikščioti su Jėzumi ar gyventi Kristuje kainuoja mums viską. Mes nemokame Jam pinigų, kad su Juo gyventume, bet mes paliekame viską: savo valią ir gyvename pagal Jo valią. Žmonės išleidžia daug pinigų, laiko ir sveikatos, norėdami save aprūpinti, surasti laimę, bet niekada neranda, nes niekas ir nieko, išskyrus Dievą, neužpildo žmogaus širdies. Tie, kurie yra Kristuje, yra nauji kūriniai, jie žino, kad vidinis žmogus tapo nauju. Su laiku pasikeičia žmogaus elgesys, pasikeičia net charakteris, ir tai yra palaiminimas. Palaimintieji yra laimingi. Amen.

Kun. Andrus Kask