„Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Taigi visi, kurie esame tobuli, turėkime tai galvoje! O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, Dievas jums tai apreikš. Kad ir kiek nuėję, ženkime toliau ta pačia linkme.“ (Filipiečiams 3, 12-16)

Kur tu esi šiandien? Ką pasiekei savo gyvenime iki šios dienos? Ar tu atėjai pas Dievą? Ar tu supranti Dievo Žodį?

Gal kažkieno svajonės išsipildė. Gal kažkas pasiekė tokį svorį, kokio nori. Gal kažkas konkurse laimėjo pirmąją vietą. Gal kažkas pagaliau gavo diplomą. Gal kažkas pagaliau buvo pakrikštytas ar turėjo laiko iš širdies išmokti Dešimt Dievo įsakymų ir maldą „Tėve mūsų“. Gal kas nors sutiko Jėzų. Gal kažkas jau gyvena Dievui patinkantį gyvenimą. Kur tu esi šiandien? 

„Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją.  Jis paliko Nazarą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano ­pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė.“ (Evangelija pagal Matą 4, 12-16)


Šviesa švietė! Jėzus atėjo ir atnešė Dievo šviesą į šį pasaulį. Kai Jėzus yra tavo Karalius, kai darai viską, ką sako Jėzus, tada esi šviesoje. Ir visi, kas mato tave ir tavo gyvenimą, mato šviesą. Visi žmonės, sėdintys tamsoje, mato šviesą ir tie, kurie gyvena mirties šalyje, išvydo šviesą. Pirmiausia, jūs priimate šviesą ir einate šviesoje. Kas sėdi tamsoje? Tie, kurie nemato, kad Dievas juos myli; tie, kurie nepripažįsta Jėzaus kaip Viešpaties; ir tie, kurie netiki, kad Jėzus atėjo išgelbėti mus iš nuodėmės, iš tamsybės. Kas gyvena nuodėmėse? Tie, kurie nepaklūsta Dievui. Tamsoje gyvena ne tik žudikai ar girtuokliai, bet ir visi, kurie savo širdyje ir gyvenime neturi Dievo šviesos. Daugelis žmonių gyvena šešėlyje, nes jie tiki, kad yra Dievas, bet jie nežino, ko Dievas tikisi iš jų. Jie neieško Dievo. Jie niekada neatsiverčia Biblijos, nesimeldžia ir neįsipareigoja Dievui. Ir jie gyvena šešėlyje, ir nemato, kaip mato Dievo vaikai. Dievo vaikai mato Dievo valią ir nori vykdyti Dievo valią. Dievo vaikai siekia Dievo valios.

Kur tu esi šiandien? Ar matai Dievo valią savo gyvenime? Kai tyrinėjame Dievo žodį, leidžiame į savo širdis šviesą. Kai atiduodame savo gyvenimą Jėzui ir esame vadovaujami Šventosios Dvasios, mes liekame šviesoje. Žmonės ėjo į šventyklą. Jie tikėjo, kad Dievas yra. Jie atnešė aukų ir dovanų, bet vieną dieną atėjo Jėzus. Tamsoje sėdintys žmonės pamatė didelę šviesą. Jie pamatė, kad Dievas iš tikrųjų atėjo į žemę ir buvo su Jėzumi. Iki šiol žmonės žinojo, kad Dievas yra danguje, o dabar Dievas buvo tarp žmonių. Žmonės gyveno tamsoje ir sielvarte, tarp problemų ir nevilties. Atėjo Jėzus, ir žmonės pamatė, kad ligoniai buvo išgydyti, kaliniai buvo išlaisvinti, aklieji galėjo pamatyti, kankinamieji gavo laisvę. Šviesa skverbėsi į žmonių gyvenimus. Žmonės pradėjo suprasti, kad Dievas yra tarp jų ir nori išlaisvinti iš nuodėmės. Nuodėmė yra netikėjimas, kad Jėzus atėjo mus išlaisvinti. Nuodėmė yra nepasitikėjimas Dievu. Nuodėmė yra gyvenimas be Dievo. Net daugelis kilnių žmonių neieško Dievo. Šiame pasaulyje jie daug pasiekia, bet ne dėl Dievo. Bet jie ieško savo, neieško Dievo. Kodėl jie neieško Dievo? Nes Dievo šviesa neįsiskverbė į jų širdį.

Galima sakyti, kad daug žmonių eina į bažnyčią. Mes einame į bažnyčią. Daugelis tiki Dievu. Mes tikime Dievu. Ir mes vaikštome šviesoje! Mes pamirštame praeitį ir einame į priekį, siekdami tikslo, kad pagerbtume aukščiausią Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Taigi, kuris iš mūsų yra tobulas, taip ir reikia galvoti! Kai esame šviesoje, nematome tik to, ko norime, bet matome, ko nori Dievas, kad matytume. Ir Dievas nori, kad mes suprastume! Dievas nori parodyti savo planus! Jėzus atnešė mums Dievo šviesą! Kur tu esi šiandien? Jei nežinai Jėzaus, dabar galite pakviesti Jį į širdį ir gyvenimą. Jei Jėzus yra tavo Viešpats, dėkok Jam ir palaikyk stiprius santykius. Jėzus atėjo dėl tavęs. Jis laukia, kol pakviesi į savo gyvenimą. Jei kas nors prarado bendrystę su Dievu, galite pradėti iš naujo ten, kur esate dabar.

Jėzus kartą ir visiems laikams mirė už mūsų nuodėmes. Jėzus mirė už mūsų nuodėmes, ir tai tik pradžia. Dievas tikisi, kad mes nenusidėsime ir eisime su Jėzumi šviesoje – naujame gyvenime. Tai reiškia, kad gyventi ne taip, kaip mes norime, bet kaip Dievas nori. Apaštalas Paulius persekiojo Bažnyčią, nes gyveno tamsoje. Jis stengėsi, labai daug nuveikė, bet ne dėl Dievo. Jis buvo tikintis, bet nepažinojo Jėzaus. Kai Paulius sutiko Jėzų ir paskyrė Jam savo gyvenimą, Dievas pradėjo daryti stebuklus - tas, kuris persekiojo, nuo šiol mylėjo. Taip ir mūsų gyvenime - kas buvo tingus žmogus, tapo darbštus, kuris apgavo, tapo sąžiningas. Vaikščioti šviesoje, reiškia paklusti Jėzui. Vaikščioti šviesoje, reiškia gyventi pagal Dievo valią. Priimkite Jėzų kaip savo Viešpatį ir eikite nuo šiol šviesoje! Amen.

Kun. Andrus Kask