Mes visi kažkuriuo mūsų gyvenimo momentu gyvenome tamsoje. Tamsa – tai ne vien tik, kai nėra šviesos. Tamsa, kai nėra gero pavyzdžio. Tamsa yra ir tada, kai mes nežinome. Jei žmogus nežino, kur jis eina, tai tam tikra prasme, toks žmogus yra tamsoje. Evangelijoje pagal Matą 5, 14 – 16 parašyta, kad jūs esate pasaulio šviesa: "Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno. Ir niekas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje".

Kaip mes tikime į Jėzų, jeigu mes nedarome to, ko Jis tikisi iš mūsų? Kaip mes galime žinoti, ko Jėzus tikisi iš mūsų, jei Jo nepaklausiame? O kaip mes galime Jėzaus paklausti, jei Jo nesutikome?


Kai mes matome Jėzų, mes matome Dievą Tėvą, mes matome Dievo meilę. Mes matome, kad Dievas kviečia mus išeiti iš tamsos. Šviesa yra geriau už tamsą. Šiluma geriau už šaltį. Meilė yra geriau už neapykantą. Gyvenimas – geriau nei mirtis. Žinojimas – geriau nei nežinojimas. Daugelis žmonių stengiasi gyventi sąžiningai, bet jie niekada neatveria Dievo Žodžio. Bet Dievo Žodis ir yra šviesa. Dievo Žodis mums kalba apie Jėzų. Jėzus sako, kad jei mes nesilaikome Jo įsakymų, tada mes Jo nemylime.

Jėzus jam atsakė: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nesilaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris mane siuntė. Aš jums tai pasakiau, būdamas su jumis, o Guodėjas – Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs, – mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau. (Jono 14, 23 – 26)

Kai žmogus priima Jėzų, jis priima šviesą į savo gyvenimą. Kai žmogus priima šviesą į savo gyvenimą, tuomet žmogus nebus tikintis sekmadieniais arba tikintis krikštynomis, arba tikintis dėl statistikos per gyventojų surašymą.

Tas, kas pripildo tavo širdį, pripildo ir tavo gyvenimą. Kažkieno gyvenimas pripildytas alkoholio, o kažkieno – neatleidimo, kito – paieškų kažko geresnio. Viskas, kas yra tavo širdyje, atsispindi tavo gyvenime. Tu esi patenkintas ir dėkingas arba nepatenkintas ir nedėkingas. Viską nusprendžia tai, kas yra tavo širdyje. Ir mūsų širdis pripildyta įvairių žmonių, rūpesčių, idėjų. Ar tavo širdyje yra Dievo šviesa? Ar tavo širdyje yra vietos Jėzui?

Kai Dievas sutvėrė žmogų, Jis sukūrė su kuo bendrauti. Po nuodėmės nuopuolio, žmogus vis tolo nuo Dievo. Mes matome, kad ne visi žmonės ieško Dievo. Ne visi žmonės mato, kad jie gyvena ne tą gyvenimą, kurį Dievas jiems davė. Ir dėl to, kad žmogus negyvena Dievui, nebendrauja su Dievu, nežino Dievo valios, tuo labiau jis nežino Dievo meilės. Bet Dievas myli žmogų. Dievas nori ateiti į tavo gyvenimą ir padėti tau pažinti tiesą ir atsistoti ant kojų. Daugelis žmonių šiandieną yra pasiklydę. Jie nepažįsta Dievo. Jie nežino, kas yra Jėzus ir dėl ko Jis atėjo. Jėzus atėjo, kad mus parvestų pas Dievą. Apaštalas Jonas apibūdina Jėzų kaip šviesą.

„Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per Jį atsirado, bet pasaulis Jo nepažino. Jis atėjo pas savuosius, ir savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą.“ (Jono 1, 9 – 12)

Ne visi priėmė šviesą. Bet yra žmonių, kurie priėmė Jėzų. Yra žmonių, kurie šiandieną turi šviesą ir kurių gyvenimas atspindi Dievo šviesą ir Dievo meilę. Jėzus sako, kad kiekvienas – tu ir aš, mes, bet koks žmogus, – bet kas, kas tiki į Jėzų ir ateina pas Jėzų, tai yra, atiduoda savo gyvenimą Jėzui, jis bendrauja su Tėvu. Kas atstumia Jėzų, tas atstumia Tėvą.

Tėvas ir Jėzus yra neatskiriami. Nors Jie yra atskiros asmenybės, jie yra viena. Dievas Tėvas matė, kad žmogui reikia pagalbos, žmogų reikia apšviesti ir pakelti. Daugelis žmonių, šeimų, net tautų nežino ir neieško Dievo. Šia prasme jie yra tamsoje. Žmogus gali save laikyti sėkmingu, bet jei jis nesutiko Jėzaus ir neatėjo pas Dievą, jis pasilieka tamsoje. Kas tai yra tamsa? Tamsa – yra tai, kad žmonės gyvena be Dievo, be vilties, be meilės, be tiesos, be sąžiningumo. Tik kai Jėzus ateina į žmogaus gyvenimą, prasiskverbia tiesos šviesa. Mes matome, kad žmonėms myli tamsą, ne visi priėmė Jėzų. Kai mes nepažįstame Jėzaus, mes gyvename pagal savo suvokimą, pagal savo nuožiūrą. Ir mes visi atsakome už savo pragyventą gyvenimą, nes ateis diena, kai mes visi stovėsime prieš Dievą ir duosime apyskaitą. Ir Žodis, kurį Jėzus pasakė, mus teis. Jėzus atėjo, kad mus išteisintų teismo dieną. Dievas myli žmogų. Dievas ieško žmogaus. Mes matome, kad Dievas šviečia žmonių gyvenimuose. Kartais Dievas kreipiasi į mus per gamtą, kartais per situacijas, bet dažnai – per kitus žmones. Paprastai Dievas kalba mums per Žodį - Bibliją. Dievas šviečia mumyse. Mes ne visada tai žinojome. Galbūt tu tai girdi pirmą kartą, o gal dešimtą kartą, o gal tu žinai tai jau daug metų ir dabar nori, kad visi apie tai sužinotų.

Dievas myli tave. Dievas siuntė Jėzų į žemę dėl tavęs. Jėzus atėjo ir perdavė tiesą, kad Dievas mus myli. Ar Dievo šviesa prasiskverbia į tavo gyvenimą? Jei tu esi pakrikštytas ar net jau daug metų esi bažnyčioje, ar matosi Dievo šviesa tavyje? Jėzus pasakė, kad duos mums kitą guodėją - Šventąją Dvasią. Šventoji Dvasia nukreipia mus pas Jėzų. Ar esi atviras Šventajai Dvasiai, kad nuolat būtum pripildytas ir šviestum kitiems žmonėms?

Jėzus sako: „Aš esu šviesa, atėjusi į žemę, kad kiekvienas, kuris tiki, nepasiliktų tamsoje.“ Dievas viską padarė, kad išgelbėtų žmogų, kad ištrauktų žmogų iš tamsos ir atvestų į savo Artumą. Jėzus padarė viską, kad Dievo valia būtų įvykdyta, kad mes būtume išgelbėti. Jėzus neatėjo tik pasakyti, kad Dievas yra ir kad Dievas mus myli, Jėzus atidavė savo gyvenimą, kad mus sutaikintų su Dievu. Jėzus beldžiasi į tavo širdies duris ir Jis nori tave pripildyti. Kai Jėzus pripildo tave, Jis pripildo ir visą tavo gyvenimą. Amen.

Kun. Andrus Kask